w Białymstoku

Białystok


STATUT

im. Jarosława Iwaszkiewicza

Szkoły Podstawowej Nr 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STATUT

Szkoły Podstawowej nr 6

im. Jarosława Iwaszkiewicza

w Białymstoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie:

Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

Konwencji o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526).

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.).

Ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010).

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm).

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym; (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1569).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 395).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. nr 135 poz. 1516 z późn. zm.)
.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 poz. 671).


 

Rozdział 1

Podstawowe informacje o szkole

§1.

 

1.    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza /zwana dalej szkołą/ w Białymstoku.

2.    Siedzibą szkoły jest miasto Białystok, ulica Wesoła 11 A, 15-307 Białystok.

3.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Białystok. Siedziba organu prowadzącego to Departament Edukacji, ul. Legionowa 7, 15-281 Białystok.

4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku.

5.     Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)   „Szkole”- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku;

2)   „Dyrektorze Szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć organy Szkoły;

3)   „rodzicach”- należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4)   „statucie” - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku;

5)   „uczniach” - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież uczęszczających do szkoły podstawowej;

6)   oddziale sportowym - należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe;

7)    „zindywidualizowanej ścieżce”- należy przez to rozumieć zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi);

8)   „wychowawcy” - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden oddział w szkole;

9)   „nauczycielach” - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych szkoły;

10)    „organie sprawującym nadzór pedagogiczny” - należy przez to rozumieć Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku;

11)    „Organie prowadzącym” - należy przez to rozumieć Miasto Białystok;

12)    „MEN”- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;

13)    „WZO” – należy przez to rozumieć Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

§ 2.

 

1.    Obwód Szkoły Podstawowej Nr 6 w Białymstoku im. Jarosława Iwaszkiewicza ul. Wesoła 11A w Białymstoku obejmuje ulice: Chełmską, Lubelską, Łukowską, Mazowiecką, Ostrowiecką, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Przechodnią, Szpitalną, Świerkową, Wesołą, Wołodyjowskiego, Żelazną oraz części ulic: Angielskiej (nr nieparzyste od 21/3 do 27 i nr parzyste od 28 do 32), Gen. Józefa Bema (nr nieparzyste 1 - 61/1), Jerzego Waszyngtona (nr nieparzyste od 17, nr parzyste od 24A), Mikołaja Kopernika (nr parzyste do 6B) Zwierzynieckiej (do nr 21/1).

2.    Obwód działania szkoły może ulec zmianie.

3.    Czas trwania kształcenia w szkole wynosi 8 lat i składa się z dwóch etapów:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III - edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

4. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

6. W szkole tworzone są oddziały sportowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 7. Warunki przyjęcia dziecka do klasy sportowej określa § 36 oraz odrębne przepisy.

8. W szkole tworzone są klasy muzyczne w ramach innowacji pedagogicznej pod nazwą „Śpiewająca klasa”. Warunki przyjęcia dziecka do klasy muzycznej określa odrębny regulamin.

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 3.

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania zgodnie z ustawami i innymi aktami prawnymi a w szczególności:

1)   Prawo oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;

2)   Deklaracją Praw Człowieka;

3)   Konwencją Praw Dziecka;

4)   Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;

5)   programem wychowawczo- profilaktycznym szkoły.

2. Cele i zadania realizowane przez szkołę, a wynikające z przepisów prawa to w szczególności:

1)   realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska;

2)   udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

3)   podejmowanie działań na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

4)   organizacja zajęć specjalistycznych uczniom odpowiednio do ich wieku, potrzeb indywidualnych oraz możliwości organizacyjnych i kadrowych szkoły;

5)   podejmowanie działań mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

6)   kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

7)   sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

3.    Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu:

1)   tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej;

2)   zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)   podnoszenia, jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

4.    Powyższe zadania dotyczą:

1)   efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych;

2)   organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;

3)   współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

4)   zarządzania szkołą;

5)   tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów.

5.    Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie Prawo oświatowe i jako szkoła publiczna:

1)   zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)   przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)   realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

5)   realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

6.    Szkoła zapewnia:

1)   bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych w postaci papierowej lub elektronicznej, udostępnianie materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu;

2)   możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

3)   opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych.

 

§ 4.

 

1.    Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez:

1)   szkolny zestaw programów nauczania obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)   program wychowawczo - profilaktyczny szkoły.

2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez pozostałych jej pracowników poprzez program wychowawczo - profilaktyczny obejmujący:

1)   wszystkie treści i zadania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

2)   wszystkie treści i zadania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Celem szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest oddziaływanie na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach oraz czuło się bezpiecznie w środowisku szkolnym.

 

Rozdział 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 5.

 

1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

1)   diagnozowanie środowiska uczniów;

2)   rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i umożliwianie ich zaspokajania;

3)   rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowywaniu i terapii ucznia;

4)   prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli;

5)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

6)   umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

7)   udzielanie wsparcia dziecku uzdolnionemu;

8)   podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

9)   wspieranie nauczycieli i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Zadania szkoły, o których mowa w ust.1 realizowane są we współpracy z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Białymstoku i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi pracownikami, innymi szkołami oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

3.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców, Dyrektora szkoły nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki, poradni, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem, ale posiadającej przygotowanie uznane przez Dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.    W szkole pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom szkoły udzielają zatrudnieni:

1)      nauczyciele;

2)      pedagog;

3)      logopeda;

4)      nauczyciel o specjalnych kwalifikacjach – doradca zawodowy.

7.    Ucznia obejmuje się pomocą psychologiczno- pedagogiczną, która może wynikać z niepełnosprawności; z niedostosowania społecznego; z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; z zaburzeń zachowania i emocji; ze szczególnych uzdolnień; ze specyficznych trudności w uczeniu się; z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; z choroby przewlekłej; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z niepowodzeń edukacyjnych; z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

8.    Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej regulują odrębne przepisy.

 

§ 6.

 

1.    Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny poprzez:

1)   integrację uczniów niepełnosprawnych ze społecznością szkolną;

2)   tworzenie właściwych warunków nauki w zależności od stanu zdrowia oraz zapewnienie szczególnej opieki specjalistycznej;

3)   organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych lub innych form pomocy - na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej;

4)   ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu.

2.    W zależności od rodzaju niepełnosprawności (stopnia niepełnosprawności intelektualnej) dziecka czy ucznia organizuje się kształcenie i wychowanie, które umożliwia mu naukę w dostępnym dla niego zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację, resocjalizację oraz zapewnia mu specjalistyczną pomoc i opiekę.

3.    Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalane są przez Dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 7.

 

1.    W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor szkoły może, na wniosek lub za zgodą rodziców oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno- pedagogicznej, zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.

2.    Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.

3.    Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

4.    Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

1)   uczeń (za zgodą rodziców);

2)   rodzice ucznia;

3)   wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia, których dotyczy wniosek
(za zgodą rodziców).

5.    Klasyfikowanie i promowanie ucznia, któremu ustalono indywidualny program nauki odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia, natomiast uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, organizowanego zgodnie z w/w przepisami.

6.    Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.

 

§ 8.

 

1.    Indywidualnym nauczaniem obejmuje się odpowiednio uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2.    Indywidualne nauczanie organizuje się na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania oraz w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w tym orzeczeniu.

3.    Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym oraz po zasięgnięciu opinii rodziców, ustala zakres i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4.    Indywidualne nauczanie organizuje się na zasadach określonych w Rozporządzeniu MEN w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

 

§ 9.

 

1.    Szkoła organizuje pomoc materialną uczniom, którzy wymagają jej z powodu warunków rodzinnych lub losowych stale bądź doraźnie, ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie gminy Białystok.

2.    Pomóc materialna organizowana jest w miarę posiadanych środków i możliwości w postaci:

1)   zniżkowych lub bezpłatnych posiłków w stołówce szkolnej oraz współpracę w tym względzie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz innymi instytucjami państwowymi i społecznymi, organizacjami, a także z prywatnymi darczyńcami;

2)   informowanie rodziców o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia w instytucjach, organizacjach działających na rzecz dziecka i rodziny;

3)   udział w programach „Wyprawka szkolna”, „Stypendium szkolne”, „zasiłek szkolny”.

3.    Pomoc materialna udzielana jest uczniom aby:

1) zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji;

2) umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia;

3) wspierać edukację zdolnych uczniów.

4.    Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny (stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe: stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku, Stypendium MEN).

5.    Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

6.    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający kryterium dochodowe określone rozporządzeniem wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

7.    Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielanie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 ust. 4 i 5 nie jest możliwe.

8.    Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.

9.    Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy.

10.    Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 13 ustawy o systemie oświaty.

11.    Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.

12.    Zasiłek, o którym mowa w ust. 11 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku.

13.    Wysokość zasiłku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

14.    O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.

15.    Rada Miasta uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, w którym określa się w szczególności:

1)   sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu;

2)   formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

3)   tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4)   tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

16.    Rada Miasta może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

17.    Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

18.    Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

19.    Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom oddziału klas I- III oraz uczniom oddziału klasy IV do ukończenia pierwszego okresu nauki.

20.    Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom oddziału klas I- III.

21.    Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.18.

22.    Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel.

23.    Stypendium MEN może zostać przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej uczniowi uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1)   laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2)   uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

§ 10.

 

1.    Szkoła sprawuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów, potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a w szczególności:

1)   opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez wychowawców klasowych, nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia oraz pracowników dydaktycznych wyznaczonych przez Dyrektora lub jego zastępcę;

2)   podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawują opiekunowie wycieczki, wychowawcy klasowi, upoważnieni nauczyciele realizujący program z zakresu określonych przedmiotów oraz pracownicy dydaktyczni wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły;

3)   dyżury nauczycielskie w Szkole pełnione są według planu dyżurów w oparciu o regulamin, grafik dyżurów nauczycieli tworzony jest na każdy rok szkolny.

2.    Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac zabaw i boiska przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki atmosferyczne.

3.    Szkoła jest monitorowana za pomocą kamer rejestrujących umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

4.    Uczniowie uczęszczający do szkoły w każdym roku szkolnym mogą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5.    Opiekę pielęgniarską nad uczniami sprawuje pielęgniarka NFZ w Białymstoku na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6.    Nadzór bhp nad szkołą sprawuje Społeczny inspektor bhp.

7.    Szkoła posiada programy chroniące przed treściami niepożądanymi w Internecie.

§ 11.

 

1.    Zadania szkoły realizowane są z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia oraz przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

2.    Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania i zapoznania uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami pomieszczeń o zwiększonym ryzyku (jak np. sala gimnastyczna, pracownia komputerowa itd.).

3.    W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany:

1)    sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć;

2)   zadbać o dobrą organizacje zajęć;

3)   zadbać o zdyscyplinowanie uczniów;

4)   dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

5)   asekurować uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie.

4.    Nie wolno wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) ciężkich i ostrych sprzętów sportowych.

5.    W czasie zajęć ruchowych należy zwracać specjalną uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności i trudności.

6.    Uczeń uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinien być zwolniony w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń. O zaistniałym fakcie należy powiadomić jego rodziców.

7.    Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

8.    Stan techniczny i przydatność urządzeń i sprzętu sportowego powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.

9.    Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów, może (za zgodą organu prowadzącego) zawiesić zajęcia na czas określony, z powodu wystąpienia złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń, które mogą zagrozić ich zdrowiu.

10.    W przypadku gdy rodzice będą mieli problem z zapewnieniem dziecku opieki w czasie zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 9 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych.

 

§ 12.

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i opieki.

2. Formy współdziałania ze szkołą uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w klasie;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów (Wychowawca oddziału zapoznaje rodziców na pierwszej wywiadówce każdego roku szkolnego z programem wychowawczo- profilaktycznym, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania);

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce:

a) na wywiadówkach,

b) podczas indywidualnych konsultacji w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły przy czym konsultacje te nie mogą odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela,

c) w kontaktach z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką;

4)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci;

5)   udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i innych działaniach organizowanych na terenie szkoły;

6)   wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy szkoły.

 

Rozdział 4

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

§ 13.

 

1.    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowane zostały przez nauczycieli w oparciu o

obowiązujące przepisy.

2.    Ocenianie spełnia dwie funkcje:

1)   klasyfikacyjną - ocena wyrażana jest za pomocą umownego symbolu i służy zróżnicowaniu uczniów i uporządkowaniu ich zgodnie z pewną skalą;

2)   diagnostyczną – wspieranie szkolnej kariery ucznia, monitorowanie jego postępów i określanie indywidualnych potrzeb.

3. Wewnątrzszkolne ocenianie spełnia następujące postulaty:

1)   istotności – oceniamy to, co istotne (ważne);

2)   obrazowości – oceniamy nie tylko prace pisemne, testy ale i odpowiedzi ustne tak, aby uzyskać pełny obraz mocnych i słabych stron ucznia;

3)   jawności – ocena i jej kryteria są znane wszystkim;

4)   spójności – system oceniania wynika z programu szkoły i obowiązuje wszystkich.

 

§ 14.

 

1. Ocenianiu podlegają:

1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia;

a)    ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę;

2)   zachowanie ucznia:

a)    ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

4)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)   dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)   ustalanie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, oraz szczególnych uzdolnień ucznia;

8)   dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 15.

Warunki i sposób przekazywania uczniom, rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce

 

1.    Nauczyciele podczas pierwszej lekcji informują uczniów o zasadach oceniania zawartych w WZO i wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego materiału, fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym w temacie pierwszej lekcji.

2.    Wychowawcy klas podczas pierwszej godziny wychowawczej zapoznają uczniów z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, fakt ten odnotowują w dzienniku lekcyjnym w temacie pierwszej lekcji godziny z wychowawcą.

3.    Podczas pierwszego zebrania z rodzicami wychowawca zapoznaje rodziców z WZO i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz oceniania zachowania. Fakt ten potwierdzony jest podpisem rodzica. Formuła zapisana w dzienniku lekcyjnym brzmi: „Zapoznano rodziców z WZO i wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów oraz „Zasadami Oceniania Zachowania”.

4.    W razie nieobecności ucznia lub rodzica podczas prezentowania powyższych informacji, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia zainteresowanych podczas najbliższego spotkania, co rodzic potwierdza podpisem z datą zapoznania.

5.    Zainteresowanym rodzicom nauczyciel udziela ustnej informacji o postępach dziecka podczas wywiadówek i konsultacji odbywających się według harmonogramu podanego do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.

6.    Wszystkie pisemne prace uczniów gromadzone są przez nauczyciela i przechowywane są do końca danego roku szkolnego (31.08.). Mogą być przedstawiane rodzicom na konsultacjach, wywiadówkach na prośbę rodziców.

7.    O przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie uczeń i rodzic jest informowany najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej; uczeń otrzymuje od wychowawcy kartkę z propozycjami ocen, którą po podpisaniu przez rodzica zwraca wychowawcy.

8.    O zagrożeniu oceną niedostateczną uczeń i jego rodzic są informowani na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, fakt ten odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym i potwierdzony podpisem rodzica. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z rodzicem lub niestawienia się rodzica na umówione spotkanie, wysyłany jest list polecony.

 

§ 16.

 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2) z realizacji zajęć komputerowych, informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki, zajęć komputerowych lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego - na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.

4.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia.

5.    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona” .

6.    Uczeń zwolniony z w/w zajęć ma obowiązek być obecny na tych zajęciach.

7.    W szczególnych przypadkach, gdy zajęcia te są umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie, uczeń może być na nich nieobecny tylko wówczas, gdy rodzice złożą Dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o odpowiedzialności za ucznia w tym czasie.

8.    Uczniowi zwolnionemu z obowiązku przebywania na w/w zajęciach nauczyciel prowadzący te zajęcia zaznacza w dzienniku lekcyjnym nieobecność usprawiedliwioną.

9.    Jeżeli uczeń został zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na zajęciach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to uczeń podlega klasyfikacji z w/w przedmiotów.

10.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z w/w zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

11.    Zawarte w opinii lekarskiej ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem ucznia z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z w/w zajęć. Taką opinię lekarską rodzic składa nauczycielowi, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

12.    W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

13.    W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, wystawia ją wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna.

 

§ 17.

Metody i narzędzia sprawdzania i oceniania uczniów

 

1.    Sprawdzanie i ocenianie wiadomości i umiejętności odbywa się na bieżąco w czasie trwania 2 okresów.

2.    Polega ono na słownym przekazaniu informacji zwrotnej o wynikach uczenia się, formułowaniu wskazówek oraz na wystawieniu stopnia szkolnego.

3.    Ocenie podlegają:

1)   sprawdziany pisemne;

2)    prace klasowe (jednogodzinne, kończące dział);

3)    kartkówki (krótkie prace pisemne obejmujące materiał z poprzednich zajęć);

4)   odpowiedzi ustne;

5)   prace domowe w zeszytach lub ćwiczeniach;

6)   aktywność i zaangażowanie na zajęciach;

7)   aktywność na zajęciach;

8)   przygotowanie do lekcji;

9)   prace dodatkowe (gazetki, pomoce dydaktyczne);

10)    udział w konkursach przedmiotowych;

11)    zeszyty.

 

§ 18.

Zasady oceniania

 

1.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

2.    Uzyskane przez uczniów klas IV - VIII oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.

§ 19.

 

1.    Oceny bieżące wystawiane są w dzienniku lekcyjnym według następującej skali:

1)   stopień celujący - 6;

2)   stopień bardzo dobry - 5;

3)   stopień dobry - 4;

4)   stopień dostateczny - 3;

5)   stopień dopuszczający - 2;

6)   stopień niedostateczny - 1.

2.    Zasady oceniania prac pisemnych ucznia. Wszystkie prace pisemne będą oceniane punktowo, a następnie punkty zostaną przeliczone na oceny bieżące zgodnie z progami procentowymi przedstawionymi poniżej :

1)   100% - celujący;

2)   99% - 90% - bardzo dobry;

3)   89% - 75% - dobry;

4)   74% - 50% - dostateczny;

5)   49% - 27% - dopuszczający;

6)   26% - 0% - niedostateczny.

3.    Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej (półrocznej).

1)   Przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny bieżące uzyskane przez ucznia. Ocena za I półrocze i za II półrocze jest średnią ważoną wszystkich ocen bieżących z danego półrocza.

2)   „Bonus”:

a)    w przypadku gdy uczeń:

-     systematycznie, starannie i poprawnie odrabia wszystkie prace domowe,

-     wykazuje się dużą aktywnością i zaangażowaniem na lekcji,

-     chętnie wykonuje dodatkowe prace zlecone przez nauczyciela,

nauczyciel może przyznać dodatkowo bonus maksymalnie 0,3 do średniej ważonej w ciągu roku szkolnego (bonus można przyznać jednorazowo w całości bądź dzielić na dwa półrocza).

Ocena roczna to średnia arytmetyczna średnich ważonych ocen za I i II półrocze.

W przypadku znacznej poprawy ucznia w nauce w II półroczu tzn. o 1 punkt wagi lub więcej w stosunku do I półrocza, ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie średniej ważonej za II półrocze.

4.    Oceny są wystawiane według skali:

1)   1 – 1,59 – ocena niedostateczna;

2)   1,6 – 2,59 – ocena dopuszczająca;

3)   2,6 – 3,59 – ocena dostateczna;

4)   3,6 – 4,59 – ocena dobra;

5)   4,6 – 5,59 – ocena bardzo dobra;

6)   5,6 – 6 – ocena celująca.

 

§ 20.

 

1.    Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym.

2.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I – III jest oceną opisową, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wiadomości i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3.    Uczniowie klas I – III oceniani są w formie oceny opisowej uwzględniającej następujące wymagania programowe:

        1)     zajęcia z edukacji polonistycznej (ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w opracowywaniu tekstów, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, ćwiczenia gramatyczno- ortograficzne z elementami wiedzy o języku, ćwiczenia słownikowo- frazeologiczne i syntaktyczne);

        2)     zajęcia z edukacji przyrodniczej (moja klasa i szkoła, bezpieczna droga do szkoły, przyroda wokół nas, dom rodzinny, moja miejscowość);

        3)     zajęcia z edukacji społecznej (rozumienie zasad i norm społecznych, współpraca z rówieśnikami);

        4)     zajęcia z edukacji matematycznej (stosunki przestrzenne i cechy wielkościowe, geometria, zbiory i ich klasyfikacja, liczby naturalne i wiadomości praktyczne, dodawanie i odejmowanie w zakresie…., mnożenie i dzielenie w zakresie...);

        5)     zajęcia z edukacji plastycznej (działalność plastyczna, wiadomości z zakresu sztuk plastycznych, obserwacja i doświadczenie);

        6)     zajęcia z edukacji technicznej (kultura pracy, podstawy techniki, wybrane zagadnienia z techniki i gospodarki, elementy orientacji zawodowej);

        7)     zajęcia z edukacji muzycznej (odtwarzanie muzyki, tworzenie muzyki);

        8)     zajęcia z wychowania fizycznego (gimnastyka, lekkoatletyka, „mini gry” sportowe);

        9)     zajęcia komputerowe/informatyka (uruchamianie i obsługa komputera, korzystanie z myszy i klawiatury, korzystanie z podstawowych programów);

    10)     zajęcia z języka obcego nowożytnego (rozumienie poleceń i właściwe reakcje na nie, ćwiczenia w słuchaniu, mówieniu, pisaniu).

4.    Bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV są ocenami w stopniu i ustala się według skali:

 1) stopień celujący - 6;

 2) stopień bardzo dobry - 5;

 3) stopień dobry - 4;

 4) stopień dostateczny - 3;

 5) stopień dopuszczający - 2;

 6) stopień niedostateczny - 1.

5.    Ocenami pozytywnymi klasyfikacyjnymi są oceny od 2 do 6, oceną klasyfikacyjną negatywną jest ocena 1.

6.    Ustala się następujące kryteria w ocenianiu bieżących i klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych ucznia klas IV -VIII:

1)   stopień celujący (6)- uzyskuje uczeń, który:

a)     pracował systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

b)   wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,

c)    twórczo rozwijał własne uzdolnienia,

d)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

e)     indywidualnie rozwiązuje problemy i zadania zgodnie z realizowanym programem nauczania,

f)     reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym), albo krajowym lub posiada porównywalne osiągnięcia,

g)    wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością oraz stanowi wzór do naśladowania dla innych;

2)    stopień bardzo dobry (5)- uzyskuje uczeń, który:

a)    pracował systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu,

b)   wykonywał wszystkie zadania zaległe, wynikające również z jego ewentualnej absencji,

c)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

d)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,

e)    potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

f)    posiadł umiejętności dokonywania i uzasadniania uogólnień,

g)   charakteryzował się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce;

3)    stopień dobry (4)- uzyskuje uczeń, który:

a) pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu,

b)     nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c)    opanował wiadomości umiarkowanie trudne, ale i niezbędne w dalszej nauce,

d)   poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

e)    wykonywał zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełniał ewentualne braki,

f)     wykazywał się samodzielnością, sumiennością i samodyscypliną;

 5) stopień dostateczny (3)- uzyskuje uczeń, który:

a)     pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę,

b)   opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c)     umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych
i rozwiązywać zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg poznanego wzorca.

6) stopień dopuszczający (2)- uzyskuje uczeń, który:

a)    ma braki w opanowaniu treści programowych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej klasy,

b)   wykazał się znajomością treści koniecznych, niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy z danego przedmiotu,

c)     rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,

d)    pracował systematycznie w miarę swoich możliwości.

7) stopień niedostateczny (1)- uzyskuje uczeń, który:

a)     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej klasy, a stwierdzone braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

b)    nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c)    nie pracował na lekcjach i w domu.

7. Klasyfikacja śródroczna począwszy od klasy IV polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali określonej w statucie szkoły.

9.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

10.    Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

11.    Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.

12.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

13.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 21.

Zasady oceniania zachowania

 

1.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2.    Ocenianie wewnątrzszkolne zachowania obejmuje min.:

1)   ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

2)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

3)   ustalanie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)   ustalenie warunków i trybu ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

3.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

5.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w ZOZ (Zasady Oceniania Zachowania) - oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.    Przed rocznym (półrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawcy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej (półrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

7.    Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i promocję do klasy programowo wyższej oraz ukończenie szkoły z wyłączeniem ust. 17 niniejszego paragrafu.

9.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o piękno mowy ojczystej;

4) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

5) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

6) okazywanie szacunku innym osobom;

10.    Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne

11.    W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową

12.    Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu i § 22 ust. 11.

13.    Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

14.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania W skład komisji, w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, wchodzą:

1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)   wychowawca klasy;

3)   wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)   pedagog;

5)   psycholog;

6)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)   przedstawiciel Rady Rodziców.

15.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

16.    Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.

17.    Oceny zachowania nie ustala się uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

18.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

19. Rodzaje kar i procedury odwoływania się od kar szczegółowo omawia statut szkoły.

 

§ 22.

 

1.    W Szkole Podstawowej Nr 6 oceny zachowania w klasach IV – VIII ustala się w oparciu o system punktowy.

2.     Ocenę klasyfikacyjną zachowania: śródroczną oraz roczną ustala się według skali opisanej w § 21 ust. 10.

3.    Odwołanie od oceny klasyfikacyjnej zachowania na koniec roku jest możliwe na zasadach określonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

4.    Nie ma możliwości odwołania i poprawy wystawionej przez wychowawcę oceny śródrocznej zachowania.

5.    Formą wyrażania opinii nauczyciela o zachowaniu ucznia jest wpis do zeszytu uwag, znajdującym się w dzienniku lekcyjnym każdej klasy.

6.    Uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia powinny być wpisywane systematycznie w ciągu całego półrocza.

7.    O pozytywnych i negatywnych uwagach o zachowaniu na bieżąco informowani są uczniowie i ich rodzice (zebrania, konsultacje, itd.).

8.    Ocenę zachowania każdego ucznia ustala wychowawca przed radą klasyfikacyjną, sumuje zdobyte przez ucznia punkty, zasięga opinii klasy (§ 23. Tabela - Punkty dodatnie, ust. 1 pkt 15) i samego ucznia, informuje ucznia o ilości zdobytych punktów w ciągu półrocza oraz przewidywanej ocenie zachowania.

9. Wychowawca najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuje ucznia o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie zachowania. Rodzice są informowani o przewidywanej rocznej (półrocznej) ocenie zachowania podczas zebrania rodziców lub konsultacji. Otrzymują zestawienie proponowanych ocen i potwierdzają to podpisem z datą.

10. Obecność rodziców na zebraniu lub indywidualny kontakt z wychowawcą w celu uzyskania informacji o ocenach i zachowaniu ucznia jest obowiązkowy.

11. Warunki i tryb ustalania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

1) dopuszcza się możliwość poprawy wyłącznie o jedną ocenę wzwyż w stosunku do oceny przewidywanej;

2) uzyskanie rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana jest możliwe jedynie w następujących przypadkach:

a)    w przypadku, kiedy w widoczny, znaczący sposób uczeń poprawił swoje zachowanie przed wystawieniem ocen rocznych zachowania, widoczne były jego starania, naprawił wyrządzone innym krzywdy (przeprosił) i uzyskana przez niego łączna ilość punktów zbliżona jest do oceny wyższej niż ocena przewidywana, z którą zapoznano rodzica i ucznia w określonym w statucie terminie (brakuje 10 i mniej punktów do wyższej oceny),

b)   w przypadku, kiedy z powodów zdrowotnych uczeń nie miał możliwości uzyskiwania uwag opisujących jego zachowania (co najmniej miesięczna nieobecność w szkole potwierdzona zwolnieniem lekarskim),

c)    w przypadku, kiedy zachowanie uległo nagłej zmianie z powodu zaistniałej trudnej sytuacji rodzinnej (śmierć najbliższego członka rodziny, rozpad rodziny, inna poważna zmiana sytuacji życiowej), o której rodzic na bieżąco informował wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

12.Na początku półrocza każdy uczeń otrzymuje kredyt punktów:

1)      klasy IV – 110 punktów;

2)      klasy V – 110 punktów;

3)      klasy VI – 100 punktów;

4)      klasy VII - VIII – 100 punktów;

13. Uczniowie z ADHD i zaburzeniami zachowania potwierdzonymi opinią lub orzeczeniem poradni lub orzeczeniem lekarskim lekarza psychiatry otrzymują na początku każdego półrocza wyższy kredyt punktów:

1)      klasy IV VI – 150 punktów;

2)      klasy VII - VIII – 140 punktów;

 14. W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, zgodnie z kryteriami przyznawania punktów wyszczególnionymi w tabeli zamieszczonej w § 23.

15. Na podstawie ilości punktów zdobytych w ciągu półrocza wychowawca ocenia zachowanie ucznia według następującej skali:

1)   ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał więcej niż 160 punktów (i nie posiada -30 punktów lub ma więcej niż 10 spóźnień);

2)      -//- bardzo dobrą - 140 – 159 punktów;

3)      -//- dobrą - 110 – 139 punktów;

4)      -//- poprawną - 80 – 109 punktów;

5)      -//- nieodpowiednią – 50 – 79 punktów;

6)      -//- naganne – poniżej 50 punktów.

16. Wystawiając ocenę półroczną zachowania wychowawca bierze pod uwagę ocenę i liczbę punktów z I półrocza (ocena półroczna jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych przez ucznia w I i II półroczu).

17. Jeżeli uczeń uzyska dwie uwagi w półroczu o aroganckim zachowaniu lub agresji słownej wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nie ma możliwości otrzymania na koniec danego półrocza oceny wzorowej zachowania nawet jeśli uzyskał wymaganą liczbę punktów. Uwagi o aroganckim zachowaniu wpisane uczniowi muszą zawierać dokładny opis konfliktowej sytuacji, Rada Pedagogiczna podczas obrad (klasyfikacja) decyduje o wprowadzeniu konsekwencji.

18. Zasady punktacji oceny zachowania mogą zostać pominięte w przypadku popełnienia czynu (-ów) o bardzo wysokiej szkodliwości społecznej oraz w skrajnie negatywnych sytuacjach, a podejmowane przez szkołę działania nie przynoszą efektów w postaci poprawy zachowania tj.:

1)      wyjątkowo dotkliwe lub powtarzające się akty agresji psychicznej lub fizycznej wobec innych uczniów, powodujące zagrożenie zdrowia, życia lub uszczerbek na zdrowiu,

2)      wyjątkowo dotkliwa lub powtarzająca się agresja słowna wobec innych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,

3)      nieuczęszczanie do szkoły z powodów nieusprawiedliwionych (brak podstaw do klasyfikacji z jakiegokolwiek przedmiotu).

19. W wyżej opisanych sytuacjach wychowawca przed wystawieniem oceny zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 23.

Kryteria przyznawania punktów

 

1. Punkty dodatnie otrzymuje uczeń:

zachowanie

punkty

warunki uzyskania:

1) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych np. konkursy artystyczne, literackie, Kangur i inne, apele, reprezentowanie klasy podczas: akcji Sprzątania Świata, Święta Szkoły, Dnia Europejczyka, nabożeństw liturgicznych;

5 punktów

każdorazowo;

2) udział w olimpiadzie przedmiotowej:

 a) I etap ( szkolny ),

20 punktów

jeśli uczeń zakwalifikował się do wyższego etapu,

 b) II etap,

30 punktów

 

10 punktów

jeśli uczeń zakwalifikował się do wyższego etapu

za udział (bez miejsca),

 c) III etap,

20 punktów

 

10 punktów

laureat (łączna suma punktów laureata max. 40 pkt)

tytuł finalisty;

3) zawody sportowe:

a) zajęcie znaczących lokat lub udział:

- etap szkolny,

 

- etap międzyszkolny,

 

- etap wojewódzki,

 

- etap wyższy,

 

5 punktów

2 punkty

10 punktów

5 punktów

20 punktów

10 punktów

30 punktów

15 punktów

 

trzy pierwsze miejsca

uczestnictwo (bez miejsca),

trzy pierwsze miejsca

uczestnictwo (bez miejsca),

trzy pierwsze miejsca

uczestnictwo (bez miejsca),

trzy pierwsze miejsca

 uczestnictwo (bez miejsca);

4) czynny udział w pracach Samorządu szkolnego osoby pełniące znaczące funkcje: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, poczet sztandarowy:

a) pozostali członkowie Samorządu;

do 30 punktów

 

 

do 20 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, punkty ustala opiekun Samorządu;

5) pełnienie funkcji w klasie (Samorząd Klasowy);

Od 2 do 5 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, punkty ustala wychowawca;

6) za każdą pozytywną uwagę na o pracy na rzecz szkoły i klasy (np. noszenie krzeseł, sprzętu, sprzątanie, pomoc w organizacji imprez klasowych, gazetki, pomoce dydaktyczne itp.);

Od 1 do 5 punktów

każdorazowo (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);

7) pomoc koleżeńska w nauce;

Od 1 do 10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);

8) aktywną pracę w szkolnych kołach zainteresowań i uczestnictwo w zespołach wyrównawczych, zajęciach dodatkowych;

Od 1 do 10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, wystawia nauczyciel prowadzący koło;

9) pomoc młodszym kolegom i koleżankom (pomoc w nauce, pomoc w świetlicy szkolnej, pomoc w organizacji imprez w klasach młodszych itp.) oraz za systematyczną pomoc w innych działaniach (np. opieka nad zwierzętami, zielenią, pomoc w bibliotece, czytelni);

Od 1 do 10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel organizujący pomoc lub wychowawca);

10) do dyspozycji wychowawcy (np. za wyjątkowe przygotowywanie się do zajęć);

Od- 10 do +10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza;

11) brak spóźnień;

Od 1 do 5 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca);

12) wyjątkowa kultura osobista;

Od 1 do 10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, (punkty ustala nauczyciel lub wychowawca);

13) udział w akcjach charytatywnych;

Od 5 do 10 punktów

każdorazowo wpisuje osoba odpowiedzialna za akcję;

14) reprezentowanie szkoły na forum miasta, województwa (występy artystyczne, konkursy międzyszkolne, wyjścia na uroczystości i imprezy miejskie);

5 punktów

każdorazowo (punkty ustala nauczyciel odpowiedzialny);

15) stosunek do kolegów i koleżanek;

Od 1 do 5 punktów

jednorazowo na koniec półrocza, (ocena koleżanek i kolegów z klasy);

16) brak uwag negatywnych;

10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza;

17) dotyczy uczniów klas muzycznych (za oceny uzyskane na koniec półrocza /roku szkolnego

a)      (6) ocena celująca,

b)      (5) ocena bardzo dobra,

c)      (4) ocena dobra,

d)     za ocenę dostateczną (3) i dopuszczającą (2) uczeń nie otrzymuje punktów zachowania;

 

 

 

10 pkt.

8 pkt.

6 pkt.

jednorazowo na koniec półrocza;

18) 100% frekwencja na zajęciach lekcyjnych

5 punktów

jednorazowo na koniec półrocza.

 

 

2. Punkty ujemne otrzymuje uczeń:

1) przeszkadzanie na lekcji;

-5 punktów

każdorazowo;

2) niewykonywanie i lekceważenie poleceń i uwag nauczyciela;

-5 punktów

 każdorazowo;

3) aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły, agresja słowna;

-50 punktów

każdorazowo;

4) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nagminnie nie odrabia prac domowych, nie przynosi podręczników, ćwiczeń, potrzebnych przyborów, nie ma materiałów potrzebnych na zajęcia techniczne, plastyczne, muzyczne, w-f);

Od -5 do -10 punktów

jednorazowo na koniec półrocza;

5) agresywne zachowanie (słowne lub fizyczne) np. wszczynanie bójek, używanie wulgaryzmów, psychiczne znęcanie się nad koleżankami, kolegami, dokuczanie oczernianie, zastraszanie itp.;

-10 do -50 punktów

każdorazowo;

6) spóźnianie się na lekcje:

- 5 razy w półrocza,

- powyżej 5 razy;

 

-2 punkty

-5 punktów

 

jednorazowo na koniec półrocza;

jednorazowo na koniec półrocza;

7) celowe niszczenie sprzętów, umeblowania oraz zieleni w szkole i wokół szkoły;

-10 punktów

każdorazowo;

8) celowe i umyślne niszczenie rzeczy innych uczniów;

Od -5 do

-10 punktów

każdorazowo;

9) zaśmiecanie otoczenia;

-2 punktów

każdorazowo;

10) brak obuwia na zmianę;

-2 punktów

każdorazowo powyżej 3 razy, kiedy zapomniał obuwia;

11) niewykonanie dobrowolnie podjętego zobowiązania;

-10 punktów

każdorazowo;

12) opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia, każda nieusprawiedliwiona godzina;

 

 

-1 punkt

 

 

czas na usprawiedliwienie nieobecności to okres do tygodnia od powrotu do szkoły;

 

13) indywidualna ucieczka z lekcji, samowolne wyjście ze szkoły bez poinformowania nauczyciela lub samowolne opuszczenie terenu szkoły w czasie zajęć dydaktyczno- wychowawczych (dzień dziecka, rekolekcje, imprezy szkolne itp.);

-5 punktów

każdorazowo;

14) ucieczka zbiorowa;

-40 punktów

każdorazowo;

15) niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

-5 punktów

każdorazowo;

16) kradzież;

-50 punktów

każdorazowo;

17) wyłudzanie pieniędzy;

-50 punktów

każdorazowo;

18) palenie papierosów i papierosów elektronicznych;

-50 punktów

każdorazowo;

19) picie alkoholu lub używanie innych środków psychoaktywnych

-50 punktów

każdorazowo;

20) korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego na terenie szkoły bez pozwolenia nauczyciela;

-5 punktów

każdorazowo;

21) nagrywanie urządzeniami elektronicznymi innych osób bez ich zgody, rozpowszechnianie nagrań;

-20 punktów

każdorazowo;

22) uczniowie, którzy nie przestrzegają zasady noszenia schludnego stroju w stonowanych kolorach bez rzucającej się w oczy biżuterii, ozdób i dodatków (odpowiednia długość krótkich spodenek i spódnic, bez mocno wydekoltowanych bluzek, ubrania nie powinny odsłaniać wyzywająco ciała);

-5 punktów

każdorazowo;

23) wygląd niestosowny do wieku dziecka: farbowane włosy, asymetrycznie wygolone włosy (np. irokez), makijaż, pomalowane paznokcie, tatuaże, kolczyki w różnych częściach ciała (kolczyki dozwolone tylko w uszach);

-20 punktów

 

-5 punktów

włosy – jednorazowo;

 

pozostałe każdorazowo;

24) brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnej

strój galowy:

biała bluzka/koszula, granatowy lub czarny dół stroju, obuwie szkolne;

-5 punktów

każdorazowo;

2) okłamywanie nauczyciela (fałszowanie podpisów rodziców, usprawiedliwień, dopisywanie ocen w dzienniku).

-10 punktów

jednorazowo.

 

3. Uwagi pozytywne i negatywne o zachowaniu ucznia powinny być przekazywane wychowawcy w formie pisemnej poprzez wpis w klasowym zeszycie uwag znajdującym się w każdym dzienniku.

4. Tam gdzie są widełki wpisują zainteresowani prowadzący nauczyciele.

5. Na koniec półrocza wychowawca wpisuje uzyskane punkty i wystawia ocenę według przyjętej skali.

 

§ 24.

 

W klasach sportowych obowiązuje system motywacyjny „Paszport”. System ten służy wspomaganiu sytuacji dydaktycznej i wychowawczej uczniów z tych klas. Szczegółowe zasady określa regulamin.

 

§ 25.

Egzamin klasyfikacyjny

 

1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia – odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)   realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2)   spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz dla ucznia, który realizuje indywidualny tok nauki nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

11.    Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

12.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice ucznia.

14.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był egzamin;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (za wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 26.

Procedury odwoławcze w przypadku, jeśli roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny Dyrektor powołuje komisję, która:

1)   przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę z danych zajęć edukacyjnych;

2)   ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.    Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

8.    W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

e) przedstawiciel Rady Rodziców,

f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

9. Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),

b) termin sprawdzianu,

c) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokoły, o których mowa w ust. 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV), która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

15. Procedurę odwoławczą stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 27.

Egzamin poprawkowy

 

1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który otrzymał niedostateczną ocenę roczną klasyfikacyjną z maksymalnie dwóch zajęć edukacyjnych obowiązkowych, może zdawać egzamin poprawkowy w formie, trybie i terminie określonym w rozporządzeniu.

2.    Podanie o egzamin składają rodzice najpóźniej na dwa dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej.

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

5.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)   Dyrektor lub nauczyciel wskazany przed Dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

6.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

7.    Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład policji;

3)   termin egzaminu poprawkowego;

4)   imię i nazwisko ucznia;

5)   zadania egzaminacyjne;

6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

10.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

11.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze ramowym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 28.

Klasyfikacja i promowanie

 

1.    Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku promocję do klasy programowo wyższej.

2.    W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może zdecydować o powtórzeniu klasy przez ucznia kl. I – III na wniosek:

1)    wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, lub;

2)   rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.

3. Na wniosek:

1) rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub

2) wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

5.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

6.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

7.    Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć obowiązkowych i dodatkowych (religia/etyka) średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną ocenę zachowania. Szczegółowo zasady wyliczania średniej precyzuje rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oceniania i klasyfikowania.

8.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych przedmiotów.

9.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

10.    Uczeń, który nie uzyskał rocznych ocen klasyfikacyjnych wyższych od oceny niedostatecznej nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę,

11.    W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno- pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

12.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

13.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

14.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

15.    Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły

16.    Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)  stopień celujący - 6;

2)  stopień bardzo dobry - 5;

3)  stopień dobry - 4;

4)  stopień dostateczny - 3;

5)  stopień dopuszczający - 2;

6)  stopień niedostateczny - 1.

17.    W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

18.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19.    Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

20.    Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6)   godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

21.    W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

22.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

23.    Najpóźniej na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 29.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

1.    Dopuszcza się możliwość podwyższenia oceny wyłącznie o jeden stopień wzwyż w stosunku do oceny przewidywanej.

2.    O przewidywanej rocznej ocenie uczeń i rodzic jest informowany najpóźniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej. Uczeń jest informowany na lekcjach z poszczególnych przedmiotów. Rodzice są informowani o przewidywanych ocenach podczas zebrania rodziców. Otrzymują zestawienie proponowanych ocen i potwierdzają to podpisem z datą.

3.    Po uzyskaniu przez ucznia i rodzica informacji o przewidywanej ocenie półrocznej (rocznej) z zajęć edukacyjnych rodzice dziecka w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania tej informacji o przewidywanych ocenach mogą złożyć do Dyrektora szkoły wniosek w formie pisemnej o przeprowadzenie sprawdzianu podwyższającego ocenę półroczną (roczną) z zajęć edukacyjnych. Wniosek o podwyższenie oceny będzie rozpatrzony pozytywnie wtedy, jeśli uczeń spełnia następujące warunki :

1)   wszystkie opuszczone przez niego godziny są usprawiedliwione;

2)    był obecny na wszystkich zapowiedzianych klasówkach i sprawdzianach lub (w przypadku nieobecności usprawiedliwionej) w wyznaczonym terminie przystąpił do zaliczenia/poprawy;

3)   na bieżąco wykonywał zadawane prace domowe;

4)   do wyższej niż przewidywana oceny brakuje mu nie więcej niż 0,1 średniej ważonej;

5)   zaistniały inne ważne okoliczności, uniemożliwiające uzyskanie oceny
wyższej niż przewidziana przez nauczyciela (wyjątkowo trudna
sytuacja rodzinna, zdrowotna – we wniosku rodzic uzasadnia jakie).

4.    W przypadku, gdy uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie
 rozpatrzony negatywnie.

5.    Wniosek rodziców musi zawierać uzasadnienie oraz ocenę, o jaką uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

6.    Wniosek ucznia rozpatruje Dyrektor w terminie 3 dni od daty wpływu po zasięgnięciu opinii pisemnej nauczyciela zajęć edukacyjnych, z których uczeń chce uzyskać roczną (półroczną) ocenę klasyfikacyjną wyższą od przewidywanej.

7.    W przypadku uznania zasadności wniosku, zainteresowany uczeń przystępuje do sprawdzianu. W przypadku oceny półrocznej zakres materiału obejmuje treści z I półrocza, w przypadku oceny rocznej zakres materiału obejmuje cały rok szkolny.

8.    Termin sprawdzianu ustala Dyrektor nie później niż na 4 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

9.    O terminie sprawdzianu Dyrektor informuje rodzica za pośrednictwem wychowawcy.

10.    Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej, a z języka obcego odbywa się w formie pisemnej i ustnej.

11.    W przypadku oceniania wychowania fizycznego, plastyki i muzyki uczeń nie pisze sprawdzianu. Dyrektor powołuje komisję w składzie: Dyrektor, nauczyciel uczący, wychowawca ucznia oraz inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora. Nauczyciel uczący danego przedmiotu uzasadnia proponowaną ocenę biorąc pod uwagę uzyskane w półroczu oceny bieżące, zaangażowanie, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć w trakcie danego półrocza. Komisja podejmuje decyzję o podwyższeniu oceny proponowanej lub jej utrzymaniu. Z posiedzenia sporządza się protokół. Decyzja komisji jest nieodwołalna.

12.    W przypadku oceniania zachowania (ocena roczna), Dyrektor powołuje komisję w składzie: Dyrektor, wychowawca ucznia, pedagog szkolny lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora, który uczy dane dziecko. Komisja rozpatruje wniosek i podejmuje decyzję, która jest nieodwołalna.

13.    Sprawdzian przeprowadza i ocenia nauczyciel uczący. Ustalona ocena musi być pisemnie uzasadniona.

14.    Sprawdzian ustny z języka obcego ocenia nauczyciel uczący danych zajęć edukacyjnych w obecności drugiego nauczyciela tego samego przedmiotu.

15.    Z zaliczenia sporządza się protokół zawierający:

1)   imię i nazwisko nauczyciela ( nauczycieli) przeprowadzającego zaliczenie;

2)   termin zaliczenia;

3)   zadania (ćwiczenia) zaliczeniowe;

4)   zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, w przypadku egzaminu przeprowadzanego ustnie lub o sposobie wykonania zadań (ćwiczeń), w przypadku zadań praktycznych;

5)   wynik sprawdzianu;

6)   uzyskaną ocenę;

7)   pisemne prace ucznia.

16.    Protokół ze sprawdzianu przechowuje się w arkuszu ocen ucznia do końca roku szkolnego, w którym odbył się sprawdzian.

17.    Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku zaliczenia nie może być niższa niż przewidywana.

 

 

§ 30.

Egzamin ósmoklasisty

 

1.    Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.    W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

3.    Terminy przeprowadzania egzaminu:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

4.    Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów) w terminie dodatkowym.

5.    W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

6.    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu,

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu,

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu;

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu,

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu,

c) język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski)- w trzecim dniu egzaminu,

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) - w trzecim dniu egzaminu.

7.    Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

8.    Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, rodzice ucznia składają Dyrektorowi pisemną deklarację:

1)   wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

2)   wskazującą przedmiot do wyboru;

3)   informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym.

9.    Nie później niż 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi pisemną informację o zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji.

10.    Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut, z matematyki- 100 minut natomiast z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.

11.    Za organizację i przebieg egzaminu odpowiada Dyrektor Szkoły.

12.    Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty Dyrektor Szkoły powołuje zespół egzaminacyjny, a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty.

13.    Zadania zespołów, o których mowa w ust. 12 oraz przewodniczących tych zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

14.    Czas trwania egzaminu z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

15.    W czasie trwania egzaminu:

1)   stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze;

2)   uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej);

3)   nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

16.    Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

17.    Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

18.    Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 17 może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora szkoły).

19.    Uczeń posiadający:

1)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;

2)   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;

3)   orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

20.    Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

21.    Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

22.    Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

23.    Dyrektor Szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 19 do 22 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

24.    Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 19 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia niepełnosprawnego.

25.    Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w ust. 19 pkt 1- 3 oraz ust. 20 do 22 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:

1)   zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

2)   zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3)   wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4)   odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

5)   ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6)   zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

26.    Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.

27.    Zwolnienie, o którym mowa w ust. 26 jest równoznaczne z otrzymaniem z egzaminu ósmoklasisty najwyższej oceny.

28.    Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

29.    Wyniki egzaminu obejmują wynik z:

1) języka polskiego;

2) matematyki;

3) języka obcego nowożytnego;

4) przedmiotu do wyboru.

30. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:

1)   zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły- w przypadku gdy uczeń spełnił warunki, o których mowa w § 28 ust. 4;

2)   informację o szczegółowych wynikach egzaminu, opracowaną przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną- w przypadku gdy uczeń nie spełnił warunków, o których mowa w § 28 ust. 4.

30.    Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły.

31.    Prace egzaminacyjne uczniów sprawdzają (przyznając punkty) egzaminatorzy, którzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty.

32.    W przypadku:

1)   stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub;

2)   wniesienia lub korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów czy przyborów pomocniczych zabronionych do stosowania w sali egzaminacyjnej lub;

3)   zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin z danego przedmiotu, a informację o zaistniałej sytuacji zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

33.    W przypadku stwierdzenia przez egzaminatora (podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej ucznia) niesamodzielnego rozwiązania poszczególnych zadań przez ucznia lub występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jakichkolwiek sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem Dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi egzaminu z danego przedmiotu.

34.    Uczeń lub jego rodzice:

   1)mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zamierza unieważnić egzamin z danego przedmiotu;

   2)mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie egzaminu ósmoklasisty naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia

na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, umożliwia uczniowi lub jego rodzicom zapoznanie się z dokumentacją oraz na złożenie wyjaśnień we wskazanym miejscu i czasie.

35.    Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie 14 dni od dnia:

1)   otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 34 lub;

2)   upływu terminu do jego złożenia.

36.    Informacja o unieważnieniu egzaminu wraz z uzasadnienie zostaje przekazana uczniowi lub jego rodzicom na piśmie.

37.    Uczeń lub jego rodzice w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu mogą wnieść do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia do rozstrzygnięcia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

38.    Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania wraz z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia.

39.    Uczeń, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu przystępuje ponownie do egzaminu z tego przedmiotu w dodatkowym terminie.

40.    W przypadku unieważnienia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, z przyczyn, o których mowa w ust. 32 i 33, przeprowadzonego w terminie dodatkowym Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustala wynik tego egzaminu jako „0%”.

41.    Uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej jeśli uznają, że w trakcie tego egzaminu naruszone zostały przepisy dotyczące jego prowadzenia.

42.    Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje ucznia/rodziców ucznia o wyniku rozstrzygnięcia.

43.    Uczeń/rodzice ucznia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 43 mogą wnieść do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zastrzeżenia do rozstrzygnięcia Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia, a rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

44.    W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 42 lub z urzędu, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin z danego przedmiotu i zarządzić jego powtórne przeprowadzenia jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.

45.    W przypadku, o którym mowa w ust. 44 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i zarządzić ponowne jego przeprowadzenie jeśli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.

46.    W przypadkach, o których mowa w ust. 45 i 46 unieważnienie może nastąpić w stosunku do:

1) wszystkich uczniów;

2) uczniów w poszczególnych szkołach;

3) poszczególnych uczniów.

48. W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wyników egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu z powodu zaginięcia prac egzaminacyjnych, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w porozumieniu z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin danego ucznia i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.

 

§ 31.

Wgląd do ocenionej pracy

 

1.    Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty czy informacji o szczegółowych wynikach tego egzaminu.

2.    Podczas dokonywania wglądu:

1)   zapoznaje się ucznia lub jego rodziców z zasadami oceniania rozwiązań zadań;

2)   uczeń lub jego rodzice mogą sporządzać notatki i wykonywać zdjęcia pracy egzaminacyjnej.

3.    Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów przyznanych przez egzaminatora. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dokonania wglądu.

 

§ 32.

 

1.    Informację o wyznaczonym terminie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych lub sprawdzianów wiadomości i umiejętności ucznia, uczeń lub jego rodzice podpisują w sekretariacie szkoły.

2.    Terminy klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz wszelkie inne terminy z nich wynikające ustalone będą w oparciu o kalendarz roku szkolnego i podawane uczniom oraz rodzicom na początku każdego roku szkolnego.

3.    We wszystkich sprawach nie ujętych w statucie obowiązują kryteria określone w rozporządzeniu MENiS, na podstawie, którego zostały opracowane Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

4.    Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały skonsultowane z Samorządem Uczniowskim przed jego ostatecznym uchwaleniem.

5.    Możliwe do uwzględnienia wnioski Samorządu Uczniowskiego zostały ujęte w Statucie Szkoły.

 

Rozdział 5

Organizacja Szkoły

§ 33.

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2.    Liczba uczniów w oddziale klas I- III wynosi nie więcej niż 25 uczniów.

3.    Dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, może podzielić oddział klas I- III jeśli w trakcie trwania roku szkolnego liczba uczniów w tym oddziale zwiększy się ponad liczbę 25 osób w skutek przyjęcia ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły.

4.    Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale maksymalnie o 2 osoby.

5.    Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

6.    W sytuacji gdy liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

 

§ 34.

 

Formami działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (dla uczniów klasy VII i VIII);

7) nauka religii;

8) zajęcia edukacyjne „wychowania do życia w rodzinie” (dla uczniów klas IV- VIII).

 

§ 35.

 

1. Do oddziału klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

2. Do klasy I przyjmuje się :

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia rodziców tych dzieci;

2) na wniosek rodziców- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły z zastrzeżeniem ust.3.

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole może również rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli:

1)   dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub;

2)   posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

4.    Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu, zwolnione jest z odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5.    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (terminy składania dokumentów) do szkoły określa organ prowadzący.

6.    Rekrutacja do szkoły prowadzona jest w trybie i na warunkach określonych w Uchwale Rady Miasta Białystok.

7.    Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się również do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły.

 

§ 36.

 

1. Do klasy IV szkoły podstawowej z oddziałami sportowymi przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)   posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)   posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3)   uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w ust. 4.

4.    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

5.    Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

6.    Szczegółowe zasady tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych a także warunki realizacji zajęć sportowych obejmujących szkolenie sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki sportowe reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671).

7.    Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „śpiewająca klasa” od klasy I do VIII.

8.    Nabór: do klasy pierwszej muzycznej przeprowadzany jest sprawdzian uzdolnień muzycznych dla uczniów, którzy zostali przyjęci do klasy pierwszej.

 

§ 37.

Przechodzenie ucznia ze szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu

 

1.    W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej czy szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej tego samego lub innego typu, o jego przyjęciu decyduje Dyrektor szkoły.

2.    Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej (tego samego lub innego typu) przyjmowany jest do odpowiedniej klasy po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał (na podstawie kopii arkusza ocen, poświadczonej za zgodność z oryginałem prze Dyrektora szkoły, z której uczeń przeszedł lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia).

3.    W przypadku przyjmowania ucznia z innego typu szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4.    W przypadku gdy uczeń przechodzący do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej innego typu nie realizował (w szkole, z której przechodzi) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały zrealizowane w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku, Dyrektor zapewnia temu uczniowi warunki do zrealizowania treści nauczania z tych zajęć, do końca danego etapu edukacyjnego.

5.    Jeśli z powodu rozkładu zajęć lekcyjnych lub innych ważnych przyczyn, nie można spełnić warunku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, dla ucznia przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny z tych zajęć przeprowadzany na podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

6.    W sytuacji gdy uczeń zrealizował w szkole, z której przechodzi, obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskał pozytywną roczną ocenę kwalifikacyjną, a w oddziale Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białymstoku zajęcia te są lub będą realizowane w tym samym lub węższym zakresie, uczeń ten jest zwolniony z obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach.

7.    Jeżeli w oddziale, do której uczeń przechodzi, uczą się innego języka niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole , z której przechodzi, uczeń jest obowiązany:

1) uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły, do której przechodzi, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo:

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo:

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi.

8. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny zgodnie z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

9. Szczegółowe warunki przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy- Prawo oświatowe (Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546).

 

§ 38.

Rekrutacja ucznia przybywającego z zagranicy

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I z urzędu jeśli mieszka w jej obwodzie,

2. W przypadku gdy o przyjęcie do I klasy stara się dziecko mieszkające poza obwodem szkoły jest ono przyjmowane jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:

1) klas II-VIII, na podstawie dokumentów (świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą lub świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydany przez szkołę za granicą, potwierdzający uczęszczanie ucznia do szkoły za granicą i wskazuje klasę lub etap edukacji, który uczeń ukończył oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej tego ucznia, lub pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia złożone przez jego rodzica jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu);

b) oddziału klas II- VIII w przypadku gdy uczeń mieszka poza obwodem szkoły - na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1, zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor szkoły oraz przeprowadza rozmowę, w razie potrzeby, w obecności nauczyciela/li.

6. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania do szkół i przedszkoli publicznych osób przybywających z zagranicy określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

§ 39.

 

1.    Każdy odział Szkoły powierzony jest opiece wychowawczej jednemu wyznaczonemu przez Dyrektora Szkoły nauczycielowi zwanemu dalej „wychowawcą’’.

2.    Formy spełniania zadań wychowawcy oddziału powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca sprawuje opiekę przez okres 3 lat w klasach I – III w nauczaniu wczesnoszkolnym, zmiana wychowawcy odbywa się w klasie IV, który sprawuje opiekę nad oddziałem przez kolejne lata do klasy VIII.

4. Przyjmuje się zasadę, iż w oddziałach I- III i IV- VIII zmiana wychowawcy jest możliwa jedynie z przyczyn losowych, osiągnięcia przez nauczyciela wieku emerytalnego, bądź na odpowiednio umotywowany wniosek rodziców lub wychowawcy.

 5. W uzasadnionych przypadkach decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje Dyrektor w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku w tej sprawie.

6. Wniosek o zmianę wychowawcy może być złożony wyłącznie na piśmie z imiennymi podpisami 50% +1 rodziców, po upływie 3 miesięcy nauki, z uzasadnieniem.

 

§ 40.

 

1.    Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2.    Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, uwzględniając terminy ich rozpoczęcia i zakończenia, terminy przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć, określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego dla szkół publicznych.

3.    Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w wymiarze do 8 dni w roku szkolnym, z przeznaczeniem na:

1)   przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

2)   obchody świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określonych w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3)   inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.

4.    W dniach wolnych, o których mowa w ust. 3 szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych.

5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dni wolnych, o których mowa w ust. 3, Dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowe dni wolne po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wyznaczenie dodatkowego dnia wolnego może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 41.

 

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły.

2.    W terminie do 21 kwietnia danego roku arkusz organizacji szkoły (po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe) zostaje przekazany organowi prowadzącemu Szkołę.

3.    Organ prowadzący po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji szkoły do dnia 29 maja danego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:

1)   liczbę oddziałów;

2)   liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

3)   liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

4)   tygodniowy wymiar godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym zajęć edukacyjnych, dodatkowych oraz z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

5)   informację o stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach nauczycieli;

6)   tygodniowe wymiary godzin poszczególnych zajęć w szkole;

7)   liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

8)   liczbę godzin zajęć świetlicowych;

9)   liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

 

§ 42.

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny w szkoła podstawowych publicznych i niepublicznych.

2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I - III i IV – VIII określa ogólny przydział czasu na poszczególne dni /zajęcia/ określone w ramowym planie nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć określony jest w tygodniowym rozkładzie

3. Podstawową formą pracy w Szkole są zajęcia edukacyjne w kl. I – III i godziny lekcyjne w klasach IV – VIII.

4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

§ 43.

 

1.    Godzina lekcyjna w klasach IV –VIII trwa 45 minut.

2.    Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.    Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut przy czym w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w krótszym czasie, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

4.    Klasy muzyczne realizują dodatkowe 3 godziny zajęć muzycznych w tygodniu.

 

§ 44.

 

1.    W klasach IV- VIII obowiązuje podział na grupy:

1)   na obowiązkowych zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 osoby oraz liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej);

2)   na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów, a przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego);

3)   na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń (w tym laboratoryjnych) - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;

4)      na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów (zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów z tym, że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni, liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 20 uczniów, w tym 5 uczniów niepełnosprawnych);

5)      Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców;

6)      W przypadku oddziałów liczących nie więcej niż odpowiednio 24, 26 czy 30 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

 

§ 45.

 

1.    Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych, a także łączenie klas może występować podczas wycieczek i wyjazdów:

1)      czas trwania tych zajęć ujmuje się w tygodniowym rozkładzie zajęć;

2)      zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach środków finansowych posiadanych przez Szkołę.

2.    Uczęszczanie na tego rodzaju zajęcia jest dobrowolne - nauczyciel może wskazać dziecko do uczestnictwa w tych zajęciach ale decyzję podejmuje uczeń wraz z rodzicem.

 

§ 46.

 

1.    Zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV- VIII są realizowane w formie:

1)   zajęć klasowo - lekcyjnych (w wymiarze nie mniej niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo) oraz;

2)   zajęć do wyboru: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno- zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo - lekcyjne.

2.    Zajęcia do wyboru mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i między klasowych.

3.    Dopuszcza się łączenie (w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie) godzin zajęć do wyboru z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

4.    Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.